RS ČB - logo
Rybářské sdružení České republiky
Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

Udržování genetických zdrojů u ryb

Zpráva garanta za ryby za rok 2003

Obsah: ( autor a spolupracovníci )

 • 1. Zhodnocení dosavadních postupů programu ochrany a užití genetických zdrojů
 • - Genetické analýzy a genová banka
 • - Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb
 • 2. Užitkové vlastnosti genetických zdrojů
 • 3. Veřejná informovanost a propagace plemen
 • 4. Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2004
 • 5. Návrh dotačních pravidel pro rok 2004
 • 6. Ostatní aktivity nad rámec smlouvy
 • 7. Celkové zhodnocení
 • 1. Zhodnocení dosavadních postupů programu ochrany a užití genetických zdrojů

          Základním postupem, stejně jako v předchozích letech, zůstává uchování genetických zdrojů ryb in situ, tj. v živých genových bankách, formou tzv. kmenových hejn, chovaných registrovanými chovateli. Reprodukce a obnova kmenových hejn, značení jedinců a jejich genetická analýza probíhá podle schválené metodiky.

          V roce 2003 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České republiky (28. 8. ve VÚRH JU ve Vodňanech) žádosti chovatelů o finanční podporu MZe ČR v rámci Programu 6, části B.1.16 Ryby na uchování genetických zdrojů ryb v živých genových bankách celkem u 9 druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný f. potoční, sumec velký, síh maréna, síh peleď, jeseter malý a vyza velká), u vyjmenovaných plemen a linií v celkem 40 kmenových hejnech.

          Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. V roce 2003 byly zamraženy dávky u genetických zdrojů kapra, a to plemen Třeboňský šupináč, C434 a Jihočeský kapr šupinatý C73. Provádí se zmrazování v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v 2 ml kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 1 ml. Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu. Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x - 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací.

          Následující tabulka udává aktuální počet kryokonzervovaných dávek spermatu ryb jednotlivých genetických zdrojů:

  Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek (od roku 1998, v kryotubách)
  podle jednotlivých plemen a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek:

  Protokol o kryokonzervaci spermatu GZ ryb v roce 2003
  Zamražené dávky spermatu kapra 2003

 • Kryokonzervaci provedli Doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. a Ing. Marek Rodina (VÚRH JU ve Vodňanech) v rámci smlouvy o zajištění aktivit Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat v roce 2003.
 • VÚRH JU ve Vodňanech je správcem kryobanky spermatu ryb.
 • Vzhledem ke státní podpoře kryokonzervace genetických zdrojů ryb jsou zamražené dávky majetkem státu a disposiční právo k nim má VÚŽV Uhříněves jako národní koordinátor programu.

  (zpět na obsah)


  Genetické analýzy a genová banka

          V rámci schválené metodiky se pro analýzu struktury populací, jejich variability, genetické vzdálenosti/identity, čistoty populací (přítomnost kříženců), stanovení ploidie a původu podle § 29, odst. (5) Vyhlášky MZe ČR č. 471/2000 Sb. používá biochemicko - genetická analýza polymorfních proteinů, analýza mitochodnriální a jaderné DNA, stanovení ploidie, popřípadě cytogenetická analýza.

          V roce 2003 byly provedeny analýzy k ověření genetické čistoty a variability u těchto genetických zdrojů kapra:

 • Dále byly odebrány vzorky tkání genetických zdrojů kapra do genové banky:

          Odběr vzorků byl proveden prostřednictvím Společného pracoviště "genetiky, fyziologie a reprodukce ryb" ÚŽFG AV ČR v Liběchově a VÚRH JU ve Vodňanech. Vzorky jsou deponovány v laboratoři genetiky ryb ÚŽFG AV ČR v Liběchově.

  (zpět na obsah)


  Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb

          Dokumenty s tabulkami jsou ke stažení zde (komprimovaný formát MS-Word):

 • databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb - u druhů:
  kapr obecný, lín obecný, sumec velký, pstruh duhový, síh maréna, síh peleď, pstruh obecný f. potoční, jeseter malý a vyza velká
 • Výpis z ústřední evidence plemenných ryb 2002 - list 1 - počty plemených: kaprů, línů, sumců a pstruhů duhových
 • Výpis z ústřední evidence plemenných ryb 2002 - list 2 - počty plemených: pstruhů obec.f.potoční, síhů a jeseterů

  (zpět na obsah)


  2. Užitkové vlastnosti genetických zdrojů

          Užitkové vlastnosti jednotlivých genetických zdrojů ryb jsou, stejně jako užitkové vlastnosti plemen importovaných a novošlechtěných, testovány podle vyhlášky MZe ČR. č. 471/2000 Sb. jednotlivými chovateli, oprávněnými k této činnosti ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. Podle něho také Rybářské sdružení ČR sestavuje a vyhodnocuje výsledky testování za uplynulé uzavřené kalendářní období a předává je do ústřední evidence. Pro rozsáhlost této zprávy za rok 2002 (40 stran A4) zde uvádíme jen přehledovou tabulku:

  Vysvětlivky: K1 - kapr ve stáří jednoho roku; K2 - kapr ve stáří dvou let; K0-K1 - první rok testování (z váčkového plůdku do plůdku ve stáří jednoho roku); K1-K2 - druhý rok testování (z plůdku na násadu); K2-K3 - třetí rok testování (z násady do tržní velikosti); L0-L1 - první rok testování (z váčkového plůdku do plůdku ve stáří jednoho roku); L1 - lín ve stáří jednoho roku; L1-L2 - druhý rok testování; Pd1-PdV - testování u pstruha duhového (z ročka do tržní velikosti) MK - Meziplemenné křížení; PH - odhad plemenné hodnoty

  (zpět na obsah)


  3. Veřejná informovanost a propagace plemen

  Výstava FISHTECH (6. ročník) v rámci Vodňanských rybářských dnů 23. - 26. 4. 2003: prezentace živých ryb jednotlivých plemen kapra, lína a jeseterů v expozicích jednotlivých chovatelů, promítání filmů s tematikou plemenitby a ochrany genetických zdrojů, poradenská a konzultační činnost, osvětová činnost (veřejnost, školy)

  Publikační činnost 2002-2003:

  Flajšhans, M., Vajcová, V., 2003. The haematology of gynogenic tench, Tinca tinca L. and of recessively homozygous colour tench strains. J. Appl. Ichthyol. ,19 (3): 170-173.

  Gela, D., Linhart, O., Flajšhans, M., Rodina, M., 2003. Egg incubation time and hatching success in tench Tinca tinca (L.) related to the procedure of egg stickiness elimination. J. Appl. Ichthyol. 19 (3): 132 - 133.

  Hartvich, P., Flajšhans, M., Nýdl, V., Vondra, T., Pavlíček, T., 2003. Growth testing of two breeds of common carp, Cyprinus carpio L. in ponds with low- and high stocking density exemplified on Hungarian Mirror and Třeboň Scaly Carp. Aquaculture Research 34, 12: 1015 - 1021.

  Lusk, S., Lusková, V., Šlechtová, V., Šlechta, V., Flajšhans, M., 2002. Wild Danube carp-is there a chance for its restoration? In: Proc. Int. Scientific Conference XX. Genetic Days, Brno, Mendelian University of Agriculture and Forestry, 260 - 261.

  Linhart, O., Gela, D., Flajšhans, M., Rodina, M., 2003. Proteolytic enzyme treatment: an improved method for elimination of egg stickiness in tench, Tinca tinca L. in aquaculture. J. Appl. Ichthyol., 19 (3): 134 - 137.

  Tong, J., Yu, X., Liao, X., Wang, J., Hu, S., Guan, M., Linhart, O., Flajšhans, M., 2002. Preliminary survey of genetic variation of tench (Tinca tinca) from the Czech Republic and China. In: Proc. Int. Scientific Conference XX. Genetic Days, Brno, Mendelian University of Agriculture and Forestry, 303 - 304.

  (zpět na obsah)


  4. Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2004

  Nenavrhujeme žádné změny schválené metodiky.

  (zpět na obsah)


  5. Návrh dotačních pravidel pro rok 2004

  "Opatření MZe ČR pro poskytování a čerpání podpor na udržování genetických zdrojů pro zemědělství v roce 2004" B 1.16. Ryby

 • Podpora níže vyjmenovaným subjektům na udržování genetických zdrojů ryb - udržováním kmenových hejn 120 ks ryb u těchto druhů, populací a linií:
   Subjekt:
   Rybářství Tábor, a.s.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; České rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně; Rybnikářství Hluboká, a.s.; Kinského rybářství s.r.o. Žďár nad Sázavou; Rybářství Růžička s.r.o.; Klatovské rybářství, a.s.; Rybářství Telč, a.s.;Vackův chov pstruhů, Litomyšl-Nedošín; Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.; Rybníkářství Pohořelice, a.s.; Jihočeský územní svaz Český rybářský svaz Boršov n. Vlt., Rybářství Třeboň, a.s., "Petrův zdar" spol.s r.o. - Nové Hrady; Pstruhařství Jaroslav Žalák.

  Maximální výše podpory:

 • do 140 tis. Kč na chov kmenového hejna kapra obecného - Žďárský lysec Žď-L, Žďárský šupináč Žď-Š, Jihočeský kapr šupinatý C 73, Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML, Milevský lysec MV, Jihočeský lysec BV, Telčský lysec Te, Pohořelický lysec PL, Třeboňský šupináč TŠ, C 434 a C 435.
 • do 287 tis. Kč na chov kmenového hejna pstruha duhového - Pd M, PdD 66, PdD 75
 • do 223 tis. Kč na chov kmenového hejna pstruha obecného f. potoční - Šumavská a Tepelská populace
 • do 110 tis. Kč na chov kmenového hejna lína obecného - linie Modrá, Vodňanská, Táborská, Mariánskolázeňská,Velkomeziříčská, Hlubocká, Kož. 92
 • do 152 tis. Kč na chov kmenového hejna sumce velkého - Vodňanský a Hodonínský, síha marény (čistý druh), síha peledě (čistý druh), jesetera malého (čistý druh), vyzy velké (čistý druh)

  Podmínky poskytnutí podpory:
  předložení jednotlivých žádostí do 30.6. 2004 Rybářskému sdružení České republiky a předložení souhrnné žádosti doporučené Šlechtitelskou radou pro chov ryb Rybářského sdružení České republiky a schválené Radou Rybářského sdružení České republiky a předložení stanoviska vypracovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech do 30.9. 2004 VÚŽV, podání koordinátorem doporučené souhrnné žádosti do 31.10. 2004 na MZe ČR.

  (zpět na obsah)


  6. Ostatní aktivity nad rámec smlouvy

          Problematika genetických zdrojů ryb je výzkumně řešena v rámci těchto projektů:

  MSM 126100001 Biologické základy sladkovodní akvakultury
  řešitel: Ing. Martin Flajšhans
  příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Studentská 13
  poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  období řešení výzkumného záměru: 1999 - 2003, prodlouženo do 2004

  ME 403 Charakteristika morfometrických, reprodukčních a proteinových ukazatelů u kapra obecného v Mexiku a České Republice
  řešitel: Doc. Ing. Otomar Linhart DrSc.
  příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Studentská 13
  poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  období řešení projektu: 2001 - 2003,

  ME 420 Genetická charakterizace a růstová úroveň s výtěžností u lína obecného chovaného v různých podmínkách
  řešitel: Doc. Ing. Otomar Linhart DrSc.
  příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Studentská 13
  poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  období řešení projektu: 2001 - 2003

          Řešitelský tým navázal v průběhu řešení problematiky výzkumu genetických zdrojů ryb mezinárodní spolupráci např. s těmito institucemi:

 • Kentucky State University, Frankfort, USA - výzkum motility rybích spermií
 • Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico City, Mexiko - výzkum reprodukce ryb,
 • CNRS, Vilfranche-sur-Mer, Francie - výzkum fyziologie a ultrastruktury rybích spermií
 • Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin, Německo - společný výzkum genetických zdrojů kapra a lína
 • Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, ČLR - společný výzkum genetických zdrojů lína

  (zpět na obsah)


  7. Celkové zhodnocení

          Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že cíle programu uchování a využití genetických zdrojů ryb, který je součástí Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, a jeho časový plán pro rok 2003 byly dodrženy. Metodický postup byl inovován v roce 2001 a je podle něj postupováno, proto nenavrhujeme žádné změny v metodice.

          Rovněž přikládáme návrh na novelizaci "Opatření MZe ČR pro poskytování a čerpání podpor na udržování genetických zdrojů pro zemědělství v roce 2004", který nedoznal výraznějších změn.

  Ve Vodňanech, 7.10. 2003

  Ing. Martin Flajšhans, VÚRH JU Vodňany
  E-mail: flajshans@vurh.jcu.cz

  (zpět na obsah)


  Zpracoval:

  Ing. Martin Flajšhans
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
  Oddělení genetiky a šlechtění ryb
  389 25 Vodňany
  tel. 383 382 402, fax 383 382 396
  E-mail: flajshans@vurh.jcu.cz

  Spolupracovníci:

 • Doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc., Ing. Marek Rodina, Ing.Martin Kocour, MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
 • RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc. a Ing. Věra Šlechtová, CSc.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov (obě pracoviště jsou spojena ve Společné laboratoři genetiky, fyziologie a reprodukce ryb ÚŽFG AV ČR a JU VÚRH )
 • Ing. Václav Šilhavý
  Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice

  (zpět na obsah)

 • E-mail: RYBSDR@pvtnet.cz
  úvodní strana / kontaktní údaje / seznam členů / plán výlovů / výroba a užití ryb v ČR
  změna povinností chovatelů neplemenných ryb - 2011 / plemenářský zákon, plemenné ryby, jejich chov a evidence / novelizace plemenářského zákona
  aktualizované pokyny k vedení evidence u plemenných a neplemenných ryb

  © 1998-2004 Rybářské sdružení České republiky
  © 1998-2004 created and designed by PISCIA s.r.o.
  rybářský informační portál fishnet.cz