RS ČB - logo
Rybářské sdružení České republiky
Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

Plemenářství

Novelizace plemenářského zákona

        Dne 1. ledna 2004 vstoupí v platnost zákon č. 282/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

        V tomto příspěvku shrnuji nejvýznamnější změny, které tato novelizace přináší rybářské praxi. I tak ale doporučuji chovatelům, aby si novelu plemenářského zákona sami prostudovali.

Plemenných ryb, ošetřených dosavadním plemenářským zákonem a jeho prováděcími vyhláškami (zák. č. 154/2000 Sb. a vyhlášky MZe ČR č. 471/2000 S., č. 33/2001 Sb. a č. 357/2001 Sb.) se novela zákona dotýká jen okrajově: přináší například zpřísnění ustanovení týkajících se výzkumné a vývojové činnosti ve šlechtění a plemenitbě vyjmenovaných hospodářských zvířat: dosavadní plemenářský zákon se na tyto činnosti nevztahoval vůbec, zákon č. 282/2003 Sb. se u těchto činností již vztahuje na označování a evidenci. Pro ryby podle stávající prováděcí vyhlášky MZe ČR č. 357/2001 Sb. tedy platí povinnosti vůči ústřední evidenci i pro výzkumné a vývojové činnosti ve šlechtění a plemenitbě.

Novela zákona stanoví evidenční povinnosti u nově zaváděné kategorie tzv. "neplemenných ryb". Jejich seznam je uveden níže. Námitky a argumenty uznaného chovatelského sdružení proti zavedení této kategorie nebyly v mezirezortním připomínkovém řízení k této novelizaci akceptovány a Ministerstvo zemědělství ČR zdůvodnilo nutnost jejich zařazení návazností na veterinární legislativu, zejména na směrnici "93/53/EHS Rady z 24.6. 1993 stanovující minimální opatření Společenství proti určitým nákazám ryb". Nebyla akceptována ani námitka, že tichomořští lososi rodu Oncorhynchus u nás chováni nejsou a do ČR se dostávají po zabití, ve zchlazeném nebo zamraženém stavu.

Funkci stájového registru u chovatelů neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu č. 282/2003 Sb. plní podle vyhlášky č. 296/2001 Sb. hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru.

Chovatelé neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu č. 282/2003 Sb. jsou tedy povinni evidovat u osoby pověřené vedením ústřední evidence (Rybářské sdružení ČR) svá hospodářství a další údaje stanovené vyhláškou, vést podle ní svou prvotní evidenci, předávat stanovené údaje v daném termínu a předepsaným způsobem a ohlásit předepsaným způsobem ukončení své činnosti. Pro chovatele plemenných ryb se evidenční povinnosti nemění.

Ustanovení týkající se neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu nabydou účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.

Seznam neplemenných ryb, jejichž evidenci upravuje plemenářský zákon:

Ing. Martin Flajšhans, VÚRH JU Vodňany
E-mail: flajshans@vurh.jcu.cz
předseda Šlechtitelské rady pro chov ryb
při Rybářském sdružení České republiky
 

E-mail: RYBSDR@pvtnet.cz
úvodní strana / kontaktní údaje / seznam členů / plán výlovů
výroba a užití ryb v ČR / změna povinností chovatelů neplemenných ryb - 2011 / plemenářský zákon, plemenné ryby, jejich chov a evidence
aktualizované pokyny k vedení evidence u plemenných a neplemenných ryb
udržování genetických zdrojů u ryb - zpráva za rok 2003

© 1998-2004 Rybářské sdružení České republiky
© 1998-2004 created and designed by PISCIA s.r.o.
rybářský informační portál fishnet.cz